[Cosplay] Adekan – Phần I


Tổng hợp – Phần I

Cosplay Adekan 

Quà tự tặng sinh nhật đây =))))

Giới thiệu

Adekan_ch1_p003

~ Warning 16+ ~ 

Căn bản do các anh sexy quá thôi =)))

6d1d3cd1gw1e04tuo1jofj

 

08f790529822720e1b94f04f7acb0a46f21fab28 18d8bc3eb13533fa05be819ba9d3fd1f41345b7e 5366d0160924ab18201ef38234fae6cd7b890b7e 9358d109b3de9c82ae21eb3a6d81800a19d8433a 472309f79052982264692b76d6ca7bcb0a46d428 b2de9c82d158ccbfedf8a78f18d8bc3eb135413a bba1cd11728b47102620ef79c2cec3fdfc032373 cc11728b4710b91268cee44bc2fdfc0392452273 cc11728b4710b9126942e54bc2fdfc0393452287 e824b899a9014c0899a03b100b7b02087af4f4e8 fc1f4134970a304eaae0b34fd0c8a786c8175c40

 

1ad5ad6eddc451da34531bb6b7fd5266d11632c1 4afbfbedab64034faa45d55baec379310b551de6 5bafa40f4bfbfbed7bd1212279f0f736aec31fe6 38dbb6fd5266d016b3bc8975962bd40734fa35c1 91ef76c6a7efce1bf75edf97ae51f3deb48f6571 78310a55b319ebc46e1461c48326cffc1e17167a 78310a55b319ebc46ef061c48326cffc1f1716e6 b64543a98226cffcc3a2a8efb8014a90f703eae7 d53f8794a4c27d1e7d642c991ad5ad6eddc43828

1b4c510fd9f9d72aa46faf2dd52a2834349bbbf3 023b5bb5c9ea15cefbe55f39b7003af33a87b2f3 377adab44aed2e730d0e3a1c8601a18b87d6fa1f 500fd9f9d72a6059e01b5e2a2934349b033bbaf3 83025aafa40f4bfb9cec2164024f78f0f73618c5 2934349b033b5bb502dc9fce37d3d539b600bcf3 adaf2edda3cc7cd9630a8be93801213fb80e91dfc8ea15ce36d3d53966e0b3f33b87e950352ab025 d52a2834349b033b918343ea14ce36d3d539bdf3 d62a6059252dd42aef02be9b023b5bb5c9eab8f3 2fdda3cc7cd98d10eef3b301203fb80e7bec90df 5ab5c9ea15ce36d31ad93f003bf33a87e950b125 78310a55b319ebc46e1461c48326cffc1e17167ac8ea15ce36d3d53966e0b3f33b87e950352ab025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

5ab5c9ea15ce36d305543e3c3bf33a87e950b16e 6f061d950a7b0208e2c382ed63d9f2d3572cc8b0 7acb0a46f21fbe09d7117e186a600c338744ad6b 7acb0a46f21fbe09d7247e186a600c338744ad40 34fae6cd7b899e5153f4871843a7d933c8950d47 38dbb6fd5266d0165d9f2324962bd40735fa3533 377adab44aed2e730cbb3b208601a18b87d6fa68 472309f790529822c76584cfd6ca7bcb0a46d46c 622762d0f703918f055b80c6503d269759eec430 d53f8794a4c27d1e98ed89c81ad5ad6edcc438f6 e850352ac65c10388b1073ceb3119313b07e8954 f3d3572c11dfa9ec2a75eb1b63d0f703918fc167 f9dcd100baa1cd114ecacf2cb812c8fcc3ce2db9

2e2858ee2e738bd4c44f129ba18b87d6267ff94a 7e1eab024a90f60318ff3ced3912b31bb151ed69 73d8f9fb1a4c510f6aaa42b06059252dd52aa54a 248a1b27ab18972b9254a060e6cd7b899f510a49 1141f51290ef76c656bd5b819d16fdfaae516749 2214c63c8794a4c24a6f47810ef41bd5ac6e396f 9395db3e70cf3bc7b96e6d46d100baa1cc112a49 86921ef0d7ca7bcba2126785be096b63f724a84b 42614065d0160924ef6a02b1d40735fae7cd3468 b5a88509304e251f88b84452a786c9177e3e5368 d1b1c6292834349bb949ce2fc9ea15ce37d3be69 dca82698033b5bb5759b805436d3d539b700bc68

1c26d140d11373f079c4f13ba40f4bfbfaed0408 3a53d3c879310a5597ae6548b74543a983261070 4b7d4a71dab44aed17aa0558b31c8701a08bfb13 4b7d4a71dab44aed17b00558b31c8701a08bfb05 4b7d4a71dab44aed329f2040b31c8701a08bfb36 5e76cc75ca8065389e641faf97dda144ac348275 7d3484128618367aed1dc4612e738bd4b21ce563 7e7ecc5af81986182fb071204aed2e738ad4e614 8eccfe2dcffc1e17a13b378d4a90f603728de973 068a0a024b36acafacf00f587cd98d1000e99cf7 87f58a08738da9772a201f8fb051f8198718e3fc 149cab216059252daf9fa6b8349b033b5ab5b977 269d6647510fd9f9af9eeed5252dd42a2934a476 602ead1873f08202431e2a834bfbfbedaa641b6a 602ead1873f08202436b2a834bfbfbedaa641b05 afb58b08918fa0ec33abfda9269759ee3c6ddb93 bb6c373dacaf2edd2737d74d8d1001e93b0193c5 bf6b70f8d7ca7bcb44135e8bbe096b63f724a89f ce5e27bec9ea15ce53387eadb6003af33b87b235 dd5d2f48fbf2b2111da13ef2ca8065380dd78e74

0dd7912397dda1445eee2050b2b7d0a20df48669 0e2442a7d933c895a142d799d11373f082020017 2fdda3cc7cd98d10006d40d3213fb80e7aec9092 4afbfbedab64034f042d8ee4afc379310b551d6b 6a63f6246b600c33484f912a1a4c510fd9f9a11a 6f061d950a7b0208e2c382ed63d9f2d3572cc8b0 54fbb2fb43166d22f0b65976462309f79152d20b 562c11dfa9ec8a13d25f1b02f703918fa1ecc08f 8435e5dde71190ef67a6de3dce1b9d16fcfa60f6 11385343fbf2b211789dc9acca8065380dd78ea5 a8ec8a13632762d04471e85da0ec08fa503dc681 b21bb051f8198618bbaba5664aed2e738ad4e660 b7003af33a87e950d055bf8e10385343faf2b496 d6ca7bcb0a46f21f758812b1f6246b600d33ae90 d8f9d72a6059252d0cc551e6349b033b5ab5b906 d009b3de9c82d158e2af1653800a19d8bc3e4226 d788d43f8794a4c225c2abc90ef41bd5ac6e396a f9dcd100baa1cd1139da3dc2b912c8fcc2ce2de7 f9dcd100baa1cd11391c3dc2b912c8fcc2ce2dad f636afc379310a55327e9216b74543a9832610fd f636afc379310a5532719216b74543a9832610fe

2e2eb9389b504fc2c42bf1abe5dde71190ef6d23 8b13632762d0f7032820d47208fa513d2797c58a 9a504fc2d5628535f672938f90ef76c6a6ef6389 94cad1c8a786c91738761397c93d70cf3bc75722 622762d0f703918f1ad37c64513d269759eec41a bba1cd11728b4710ea81bc62c3cec3fdfd0323f5 c995d143ad4bd1130ab7f69c5aafa40f4bfb0521 fc1f4134970a304e6797e154d1c8a786c8175ce2

21a4462309f79052a9f87e900cf3d7ca7acbd5bc 38dbb6fd5266d016d8f6a786972bd40734fa35b4 562c11dfa9ec8a137df56e4ef703918fa1ecc0b4 5243fbf2b2119313e9a7c61e65380cd790238db3 83025aafa40f4bfb1d3fa7fa034f78f0f63618b4 a9d3fd1f4134970a9997298195cad1c8a6865db3 d058ccbf6c81800a8601b0a0b13533fa838b47b3 d439b6003af33a87b88339b4c65c10385243b5b5 f31fbe096b63f62450ba00ad8744ebf81b4ca3bc

1f178a82b9014a90997de645a9773912b21bee83 7acb0a46f21fbe09dad762ec6b600c338644adb9 10dfa9ec8a136327f79861cb918fa0ec09fac7d5 37d12f2eb9389b50a18a43aa8535e5dde6116ed5 ac6eddc451da81cb7d6623355266d01608243141 b8389b504fc2d562747a7015e71190ef77c66cdc cdbf6c81800a19d8abaa24fd33fa828ba71e4698 d31b0ef41bd5ad6e9cc3c41281cb39dbb6fd3c0b e1fe9925bc315c603264cb178db1cb1348547750 e61190ef76c6a7ef39d108defdfaaf51f2de6657

8c8c110b28381f30422af010a9014c086f06f0fa 9f12dd1049540923ef6a1ec79258d109b2de49a9 15ab3e3b1f30e92414aee1884c086e061c95f7a3 15ab3e3b1f30e92414dce1884c086e061c95f7b1 79c0e0276b600c335d77a3711a4c510fd8f9a1a7 82f18e21720e0cf306fc33420a46f21fbf09aaa2 378ec2292834349be605133cc9ea15ce37d3beaa 2472392db9389b505ad89deb8535e5dde6116e8d 9575317c9e2f0708813657b9e924b899a801f2fa cf6747d981cb39dbddc51aefd0160924aa1830a3

Advertisements

3 thoughts on “[Cosplay] Adekan – Phần I

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s